Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Mi Estilos en een klant waarop Mi Estilos deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Inspanningen/Aansprakelijkheid

-Mi Estilos zal zich volledig inzetten en is verplicht met vakbekwame kennis de behandeling uit te voeren.

-Echter is Mi Estilos niet aansprakelijk voor schade die naderhand ontstaat door ongeldige/onjuiste verstreken informatie over de klant in kwestie  en het niet opvolgen van de juiste adviezen die betrekking hebben op de behandeling.

– Mi Estilos zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

Persoonsgegevens en privacy

-Mi Estilos gebruikt de persoonsgegevens niet voor derden  zonder daar uitsluitend toestemming voor is gevraagd aan de desbetreffende klant in kwestie.

-Mi Estilos waarborgt de privacy door te voldoen aan de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Afspraken

-De klant moet bij verhindering van een afspraak dit uiterlijk 24 uur voor afgaande aan de behandeling aan Mi Estilos melden.

-Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Mi Estilos het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen.

-Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Mi Estilos de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

 

Betalingen

-De prijzen die op de website vermeld staan zijn inclusief btw.

-Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijswijzigingen.

-Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

-De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

 

 

Geheimhouding

-Mi Estilos is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Klachten

-Wanneer de klant een klacht heeft over een product of behandeling moet dit binnen 5 werkdagen schriftelijk worden gemeld.

-Mi Estilos moet de klager binnen 5 werkdagen een adequaat antwoord geven.

-Wanneer de klacht gegrond is krijgt de klant een nieuw product of de behandeling word opnieuw verricht zoals overeengekomen.

-Indien Mi Estilos en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen dan word de klacht voor gelegd aan een klachtenfunctionaris om tot een juiste oplossing te komen.