Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, consult en transactie tussen de Voedingsdeskundige en een klant waarop Mi Estilos deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Inspanningen/Aansprakelijkheid

-De Voedingsdeskundige zal zich volledig inzetten en is verplicht met de vakbekwame kennis de juiste adviezen en/ of begeleiding te geven aan de klant.

-Het advies en/of de begeleiding van de voedingsdeskundige is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is.

-De voedingsdeskundige sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de klant van door de voedingsdeskundige verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsdeskundige

-De voedingsdeskundige is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

-De voedingsdeskundige zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van een consult.

 

Persoonsgegevens en privacy

-De Voedingsdeskundige gebruikt de persoonsgegevens niet voor derden  zonder daar uitsluitend toestemming voor is gevraagd aan de desbetreffende klant in kwestie.

-De voedingsdeskundige waarborgt de privacy door te voldoen aan de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. (AVG)

 

Afspraken

-De klant moet bij verhindering van een afspraak dit uiterlijk 24 uur voor afgaande aan de behandeling aan de Voedingsdeskundige melden.

-Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de voedingsdeskundige het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen.

-Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de Voedingsdeskundige  de verloren tijd inkorten op het consult en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

 

Betalingen

-De prijzen van een consult staan op de website vermeld of anders overeengekomen.

-Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijswijzigingen.

-Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd.

-De klant dient direct na afloop van het consult de betaling van het consult en eventuele andere aankopen contant of per pin te voldoen.

 

Geheimhouding

-Mi Estilos is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft verteld tijdens een consult. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Klachten

-Wanneer de klant een klacht heeft moet dit binnen 5 werkdagen na een consult schriftelijk worden gemeld.

-De Voedingsdeskundige moet de klager binnen 5 werkdagen een adequaat antwoord geven.

-Wanneer de klacht gegrond is zal de voedingsdeskundige een juiste oplossing overeenkomen met de klager.

-Indien de Voedingsdeskundige en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen dan word de klacht voor gelegd aan een klachtenfunctionaris en/of geschillencommissie om tot een juiste oplossing te komen.